ارتباط با ما

Tel:+98 21 33980480 – +98 21 33980479

Fax:+98 21 33919916

E-mail:info@parsdrive-co.com.
آدرس :تهران سعدی جنوبی کوچه شهید فخرائی پلاک ۲۹

کد پستی:۱۱۴۳۷۴۶۱۵۸