گیربکسهای اکسترودر

گیربکسهای تخصصی اکسترودر از سایز ۱۱۲ الی ۳۳۰  

¹úï

 

گیربکسهای فوق شامل پمپ روغن و سیستم خنک کننده میباشند