جرثقیل دروازه ای

جرثقیل دروازه ای مدل KT-Series

جدول مشخصات استاندارد

Item No. Diameter (mm) Inside Length(mm) Outside Length(mm) Weight per Meter(kg/m) Safe Working Load Limit (kg) Proof Load (kg) Breaking Load(kg) Elongation (%)
KT063 ۶٫۳ ۱۹٫۱ ۲۰٫۵ ۰٫۸۶ ۱,۲۵۰ ۲,۵۰۰ ۵,۰۰۰ ۶
KT071 ۷٫۱ ۲۱٫۲ ۲۳٫۰ ۱٫۰۶ ۱,۶۰۰ ۳,۱۵۰ ۶,۳۰۰ ۶
KT079 ۷٫۹ ۲۳٫۰ ۲۵٫۵ ۱٫۳۸ ۲,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۶
KT079 ۷٫۹ ۲۵٫۴ ۲۵٫۵ ۱٫۳۸ ۲,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۶
KT095 ۹٫۵ ۲۸٫۶ ۳۱٫۰ ۱٫۹۸ ۳,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۶
KT111 ۱۱٫۱ ۳۳٫۳ ۳۶٫۰ ۲٫۶۵ ۴,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۶
KT112 ۱۱٫۲ ۳۴٫۰ ۳۶٫۰ ۲٫۷۰ ۴,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۶
KT112 ۱۱٫۲ ۳۴٫۳ ۳۶٫۰ ۲٫۷۰ ۴,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۶