جرثقیل زنجیری

جرثقیل زنجیری

جدول مشخصات استاندارد

Model Capacity
(kg)
Lift
(m)
Duty rating
(min)
Speed(m/min) Test load
(kg)
Lifting – Traversing –
Single Dual Single
Single Dual ۵۰Hz ۶۰Hz ۵۰Hz ۶۰Hz ۵۰Hz ۶۰Hz
KD-1 ۴۹۰ ۴ ۳۰ ۱۵/۵ ۶٫۷ ۸ ۶٫۷/۱٫۷ ۸/۲ ۶۱۳
KD-1 ۵۰۰ ۴ ۳۰ ۱۵/۵ ۶٫۷ ۸ ۶٫۷/۱٫۷ ۸/۲ ۶۲۵
KD-1 ۱,۰۰۰ ۴ ۳۰ ۱۵/۵ ۶٫۷ ۸ ۶٫۷/۱٫۷ ۸/۲ ۱,۲۵۰
KD-1 ۲,۰۰۰ ۴ ۳۰ ۱۵/۵ ۳٫۳۵ ۴ ۳٫۳۵/۰٫۸۵ ۴/۱ ۲,۵۰۰
KD-1M ۴۹۰ ۴ ۳۰ ۱۵/۵ ۶٫۷ ۸ ۶٫۷/۱٫۷ ۸/۲ ۱۰(۲۰) ۱۲(۲۴) ۶۱۳
KD-1M ۵۰۰ ۴ ۳۰ ۱۵/۵ ۶٫۷ ۸ ۶٫۷/۱٫۷ ۸/۲ ۱۰(۲۰) ۱۲(۲۴) ۶۲۵
KD-1M ۱,۰۰۰ ۴ ۳۰ ۱۵/۵ ۶٫۷ ۸ ۶٫۷/۱٫۷ ۸/۲ ۱۰(۲۰) ۱۲(۲۴) ۱,۲۵۰
KD-1M ۲,۰۰۰ ۴ ۳۰ ۱۵/۵ ۳٫۳۵ ۴ ۳٫۳۵/۰٫۸۵ ۴/۱ ۱۰(۲۰) ۱۲(۲۴) ۲,۵۰۰