جعبه دنده های انتقال

JRGC1202 Project Transfer Case

جعبه دنده های انتقال JRGC1202

 

Ratio:۰٫۹۲۴

the Maximum input torque:۳۳۰۰N.m

Maximum input speed :۲۱۰۰rpm

JRGC1301 Project Transfer Case

جعبه دنده انتقال JRGC1301

input power:۴۰۰KW

single pump power:۲۱۰KW

single pump maximum torque:۱۰۰۰N.m

Maximum input speed:3500rpm

JRGC1201 Project Transfer Case

جعبه دنده انتقال JRGC1201

 

Ratio:۰٫۹۷۸

the Maximum input torque:۴۶۳۰N.m

Maximum input speed:۲۱۰۰rpm

JRT0401 Boom Pump Transfer Case

جعبه دنده انتقال ضربه ای JRT0401

Ratio :۰٫۵۸۹/۰٫۶۵۹/۰٫۷۶/۰٫۸۲۵

Max Output torque to pump):۱۳۹۰N.m

Max Output torque on walking shift :۴۰۰۰۰N.m