گیربکس های نود درجه

JRTM Corner Device

دستگاه های گوشه ای JRTM

Model:۲~۲۵

Ratio:۱~۵

Input power:۰٫۰۱۴~۳۳۵kW

speed:۱۰~۱۴۵۰r/min

JRTM…I-U Corner Device

دستگاه گوشه ای JRTM…I-U

Model:۲~۲۵

Ratio:۱~۵

Input power:۰٫۰۱۴~۳۳۵kW

speed:۱۰~۱۴۵۰r/min

JRTM…D-L Corner Device

دستگاه گوشه ای JRTM…D-L

Model:۲~۲۵

Ratio:۱~۵

Input power:۰٫۰۱۴~۳۳۵kW

speed:۱۰~۱۴۵۰r/min

JRTM…I-D Corner Device

دستگاه گوشه ای JRTM…I-D

Model:۲~۲۵

Ratio:۱~۵

Input power:۰٫۰۱۴~۳۳۵kW

speed:۱۰~۱۴۵۰r/min

JRTM…U-LR Corner Device

دستگاه گوشه ای JRTM…U-LR

Model:۲~۲۵

Ratio:۱~۵

Input power:۰٫۰۱۴~۳۳۵kW

speed:۱۰~۱۴۵۰r/min