گیربکس های حلزونی با قدرت بالا بدون صدا و لرزش

WPA Worm reducer motor

الکتروموتور کاهنده حلزونی WPA

Model:۴۰~۲۵۰

Ratio:۱۰~۶۰

Input power:۰٫۱۲~۳۳٫۲kW

Output torque:۶~۶۰۵۰N.m

WPO Worm reducer motor

الکتروموتور کاهنده حلزونی WPO

Model:۴۰~۲۵۰

Ratio:۱۰~۶۰

Input power:۰٫۱۲~۳۳٫۲kW

Output torque:۶~۶۰۵۰N.m

WPS Worm reducer motor

الکتروموتور کاهنده حلزونی WPS

Model:۴۰~۲۵۰

Ratio:۱۰~۶۰

Input power:۰٫۱۲~۳۳٫۲kW

Output torque:۶~۶۰۵۰N.m

WPX Worm reducer motor

الکتروموتور کاهنده حلزونی WPX

Model:۴۰~۲۵۰

Ratio:۱۰~۶۰

Input power:۰٫۱۲~۳۳٫۲kW

Output torque:۶~۶۰۵۰N.m

WPW Worm reducer motor

الکتروموتور کاهنده حلزونی WPW

Model:۴۰~۲۵۰

Ratio:۱۰~۶۰

Input power:۰٫۱۲~۳۳٫۲kW

Output torque:۶~۶۰۵۰N.m

WPW Worm reducer motor

الکتروموتور کاهنده حلزونی WPW

Model:۴۰~۲۵۰

Ratio:۱۰~۶۰

Input power:۰٫۱۲~۳۳٫۲kW

Output torque:۶~۶۰۵۰N.m

WPEDA Worm reducer motor

الکتروموتور کاهنده حلزونی WPEDA

Model:۴۰~۲۵۰

Ratio:۱۰~۶۰

Input power:۰٫۱۲~۳۳٫۲kW

Output torque:۶~۶۰۵۰N.m