اخبار

بازدید از نمایشگاه PTC-CEMAT 2015 شانگهای

photo_2015-11-09_10-26-18

بازدی از غرفه و کارخانهJIE ASIADRIVE

photo_2015-11-09_10-25-40

photo_2015-11-09_10-24-35photo_2015-11-09_10-30-04photo_2015-11-09_10-29-58

بازدید از سایر بخش های نمایشگاه

photo_2015-11-09_10-26-06 photo_2015-11-09_10-25-59 photo_2015-11-09_10-25-26