الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز

الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز

الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز

واردات الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز با برند تجاری MULER

در توان و دورهای مختلف

الکتروموتورهای سه فاز

۰٫۱۸  الی ۹۰ کیلووات ۹۰۰ ،۱۴۰۰و ۲۸۰۰ دور

الکتروموتورهای تکفاز ۰٫۱۸ الی ۳ کیلووات